sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars
1 each of Arashi Narukami, Eichi Tenshouin, Izumi Sena, Rei Sakuma, Shu Itsuki, Tetora Nagumo, Tomoyo Mashiro, Tori Himemiya, Tsukasa Suou, Yuzuru Fushimi
2 each of Nazuna Nito, Ritsu Sakuma, Shinobu Sengoku
3 Chiaki Morisawa
4 Adonis Otogari
8 Leo Tsukinaga
10 each of Kaoru Hakaze, Keito Hasumi
15 Souma Kanzaki
24 Kanata Shinkai
29 Ruka Tsukinaga
98 Kuro Kiryu
24 Group (Aoi twins, Souma, Kanata, Kaoru, Ruka, Leo, Keito, Kuro, Nazuna, Chiaki, Tetora, Rei, Ritsu)

no seriously lucy loves her idol boys )
sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars
1 each of Kaoru Hakaze, Adonis Otogari, Hinata Aoi, Yuta Aoi, Keito Hasumi, Kuro Kiryu
2 each of Rei Sakuma, Souma Kanzaki
3 Group (Aoi twins, AKATSUKI)
31 Leo Tsukinaga
42 Ruka Tsukinaga
52 Nazuma Nito
54 Tsukasa Suou
55 Arashi Narukami
56 Koga Oogami
58 Izumi Sena​

hello we are pulling ourselves free from the debris of photobucket being a shit so far we've fixed the enstars because lucy loves her idol boys and my external harddrive doesn't want to spit out other old posts STAY TUNED FRIENDS )
sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars!
27 Mika Kagehira
30 Shu Itsuki
49 Hinata Aoi
49 Yuta Aoi
57 Wataru Hibiki
63 Yuzuru Fushimi
64 Tori Himemiya​


and by us i mean lucy she's in too deep )
sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars!
​5 Akiomi Kunugi
5 Jin Sagami
13 Natsume Sakasaki
14 Sora Harukawa
19 Tsumugi Aoba
56 Midori Takamine
65 Adonis Otogari
77 Eichi Tenshouin


free us )
sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars!
55 Kaoru Hakakaze
69 Kuro Kiryu
55 Souma Kanzaki
58 Tetora Nagumo
62 Chiaki Morisawa
62 Keito Hasumi​


more idols )
sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars!
53 Hokuto Hidaka​
42 Kanata Shinkai
62 Shinobu Sengoku
57 Subaru Akehoshi
52 Makoto Yuuki


more idols )

Profile

livebites: (Default)
lucy & megan: icon fiends.

Most Popular Tags