sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars!
27 Mika Kagehira
30 Shu Itsuki
49 Hinata Aoi
49 Yuta Aoi
57 Wataru Hibiki
63 Yuzuru Fushimi
64 Tori Himemiya​


and by us i mean lucy she's in too deep )
sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars!
​5 Akiomi Kunugi
5 Jin Sagami
13 Natsume Sakasaki
14 Sora Harukawa
19 Tsumugi Aoba
56 Midori Takamine
65 Adonis Otogari
77 Eichi Tenshouin


free us )
sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars!
55 Kaoru Hakakaze
69 Kuro Kiryu
55 Souma Kanzaki
58 Tetora Nagumo
62 Chiaki Morisawa
62 Keito Hasumi​


more idols )
sleeting: cityinthesea @ tumblr (Default)
[personal profile] sleeting
Ensemble Stars!
42 Kanata Shinkai
52 Makoto Yuuki
53 Hokuto Hidaka
57 Subaru Akehoshi
62 Shinobu Sengoku


megan no LUCY IS NOW INTO IDOLS, THAT IS ALL )

Profile

livebites: (Default)
lucy & megan: icon fiends.

Most Popular Tags